Tag

โปรแกรมทัวร์อุทยานแ่หงชาติอ่าวพังงา

เกาะตะปู เขาตะปู
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ดินอ่าวพังงา ในท้องที่ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบล...
Read More

สภาพอากาศ

Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently
Currently